Penningtvätt

Åtgärder mot penningtvätt, AML, ur legal och praktisk synvinkel

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har under senare tid blivit ett högt prioriterat och komplext område och där lagstiftning och tillsynsmyndigheternas krav blir allt tuffare mot de aktörer som omfattas av regelverket. Det här är kursen för dig som vill säkerställa att du har de kunskaper och verktyg som krävs för att på ett framgångsrikt sätt vidta de åtgärder mot penningtvätt som din verksamhet behöver.

Kursen erbjuder dig att under två heldagar ta del av expertisens erfarenheter inom området. Du får en praktisk genomgång av 2017 års mer omfattande penningtvättslagstiftning som bygger på EU:s fjärde penningtvätts-direktiv som bl.a. innefattar s.k. allmän riskbedömning, kundprofilering, åtgärder för kundkännedom, löpande övervakning och rapportering av misstänkt penningtvätt och, registerfrågor – bl.a. utifrån den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Exempel ges för hur man skapar en bra AML-organisation och hur man i praktiken möter de utvidgade kraven på intern kontroll utifrån det nya AML-regelverket.

Exempel ges också på hur interna styrdokument mot penningtvätt kan vara utformade utifrån ett riskbaserat förhållningssätt.

Du får även ta del av de senaste nyheterna inom penningtvättsområdet inom Sverige och internationellt.

Program

Båda kursdagarna inleds med frukost och registrering kl 08.30

Dag 1

Block A

Vad innebär penningtvätt?

 • Vad är penningtvätt, dess omfattning och varför det är så viktigt att bekämpa
 • Beskrivning och exempel av den s.k. penningtvättsprocessen och olika tekniker och metoder som används för penningtvätt
 • Användning av ny teknik för penningtvätt – exempel
 • Inledande genomgång av lagstiftning, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd inom området
Block B

Risker, riskbedömningar och åtgärder för kundkännedom

 • Principen om ett riskbaserat förhållningsätt vid tillämpning av penningtvättsregelverketur riskbedömningar kan utföras och vilka åtgärder för kundkännedom och kontroll av verklig huvudman som ska vidtas beträffande kunder som faller under penningtvättsregelverket
 • Riskprofilering och riskanpassade åtgärder för kundkännedom
 • Utvidgade regler om s.k. verklig huvudman
 • Hantering av högriskkunder, personer i politiskt utsatt ställning (PEPs) och andra högriskkategorier
 • Hantering av kopplingar till s.k. hög-risk tredje länder och skatteparadis
 • Reglering av s.k. utomstående part, uppdragsavtal, outsourcing samt bevarande av handlingar och uppgifter om kundkännedom

Dag 2

Block C

Granska, upptäcka och rapportera

 • Löpande uppföljning av kundkännedom och övervakning för att upptäcka misstanke – exempel
 • Närmare granskning och rapportering inklusive genomgång av nyheter och olika typer av monitoreringsverktyg för att upptäcka misstanke om penningtvätt
 • Modellriskhantering – exempel
 • Utformning av rapporteringsrutiner och rutiner mot Finanspolisen, blockering av transaktioner, hantering av dispositionsförbud
 • Närmare om lagstiftning ang. penningtvättsbrott, terroristfinansieringsbrott, internationella sanktioner, EU-sanktioner,
 • Hantering av rapporterade kunder, registerfrågor inklusive hantering utifrån reglerna i den nya data-skyddsförordningen samt tystnadspliktsregler
 • Utvidgade bevaranderegler rörande genomförda utredningar och rapporter till Finanspolisen
 • Krav på löpande penningtvättsrapportering till FI
Block D

Implementering och organisering internt + praktikfall och nyheter

 • Tillämpning av de nya reglerna i penningtvättsregelverket om AML-organisation, intern kontroll, de tre försvarslinjerna och därtill kopplade kontrollfunktioner
 • Rutiner för lämplighetsprövning, utbildning i penningtvättsfrågor, skydd av anställda mot hot, visselblåsarfunktion etc.
 • Användning av databaser, Bolagsverkets verkliga huvudmansregister m.m.
 • Genomgång av real life cases, myndigheters sanktionsbeslut m.m.
 • Genomgång av nyheter inom penningtvättsområdet internationellt/EU och Sverige

Pris

Varför delta på kursen?

 • Du lär dig om penningtvättsprocessen
 • Du lär dig hur du utför riskbedömningar
 • Du lär dig om monitoreringsverktyg för att upptäcka penningtvätt
 • Du får ta del av praktikfall samt nyheter inom ämnet