Penningtvätt | 29. - 30.8.2018 | Stockholm (flera tillfällen under året)

Åtgärder mot penningtvätt, AML, ur legal och praktisk synvinkel

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) har under senare tid blivit ett högt prioriterat och komplext område och där lagstiftning och tillsynsmyndigheternas krav blir allt tuffare mot de aktörer som omfattas av regelverket. Det här är kursen för dig som vill säkerställa att du har de kunskaper och verktyg som krävs för att på ett framgångsrikt sätt vidta de åtgärder mot penningtvätt som din verksamhet behöver.

Kursen erbjuder dig att under två heldagar ta del av expertisens erfarenheter inom området. Du får en praktisk genomgång av 2017 års mer omfattande penningtvättslagstiftning som bygger på EU:s fjärde penningtvätts-direktiv som bl.a. innefattar s.k. allmän riskbedömning, kundprofilering, åtgärder för kundkännedom, löpande övervakning och rapportering av misstänkt penningtvätt och, registerfrågor – bl.a. utifrån den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Exempel ges för hur man skapar en bra AML-organisation och hur man i praktiken möter de utvidgade kraven på intern kontroll utifrån det nya AML-regelverket.

Exempel ges också på hur interna styrdokument mot penningtvätt kan vara utformade utifrån ett riskbaserat förhållningssätt.

Du får även ta del av de senaste nyheterna inom penningtvättsområdet inom Sverige och internationellt.

Program

Båda kursdagarna inleds med frukost och registrering kl 08.30

Dag 1

Block A

Vad innebär penningtvätt?

 • Vad är penningtvätt, dess omfattning och varför det är så viktigt att bekämpa
 • Beskrivning och exempel av den s.k. penningtvättsprocessen och olika tekniker och metoder som används för penningtvätt
 • Användning av ny teknik för penningtvätt – exempel
 • Inledande genomgång av lagstiftning, förordningar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd inom området
Block B

Risker, riskbedömningar och åtgärder för kundkännedom

 • Principen om ett riskbaserat förhållningsätt vid tillämpning av penningtvättsregelverketur riskbedömningar kan utföras och vilka åtgärder för kundkännedom och kontroll av verklig huvudman som ska vidtas beträffande kunder som faller under penningtvättsregelverket
 • Riskprofilering och riskanpassade åtgärder för kundkännedom
 • Utvidgade regler om s.k. verklig huvudman
 • Hantering av högriskkunder, personer i politiskt utsatt ställning (PEPs) och andra högriskkategorier
 • Hantering av kopplingar till s.k. hög-risk tredje länder och skatteparadis
 • Reglering av s.k. utomstående part, uppdragsavtal, outsourcing samt bevarande av handlingar och uppgifter om kundkännedom

Dag 2

Block C

Granska, upptäcka och rapportera

 • Löpande uppföljning av kundkännedom och övervakning för att upptäcka misstanke – exempel
 • Närmare granskning och rapportering inklusive genomgång av nyheter och olika typer av monitoreringsverktyg för att upptäcka misstanke om penningtvätt
 • Modellriskhantering – exempel
 • Utformning av rapporteringsrutiner och rutiner mot Finanspolisen, blockering av transaktioner, hantering av dispositionsförbud
 • Närmare om lagstiftning ang. penningtvättsbrott, terroristfinansieringsbrott, internationella sanktioner, EU-sanktioner,
 • Hantering av rapporterade kunder, registerfrågor inklusive hantering utifrån reglerna i den nya data-skyddsförordningen samt tystnadspliktsregler
 • Utvidgade bevaranderegler rörande genomförda utredningar och rapporter till Finanspolisen
 • Krav på löpande penningtvättsrapportering till FI
Block D

Implementering och organisering internt + praktikfall och nyheter

 • Tillämpning av de nya reglerna i penningtvättsregelverket om AML-organisation, intern kontroll, de tre försvarslinjerna och därtill kopplade kontrollfunktioner
 • Rutiner för lämplighetsprövning, utbildning i penningtvättsfrågor, skydd av anställda mot hot, visselblåsarfunktion etc.
 • Användning av databaser, Bolagsverkets verkliga huvudmansregister m.m.
 • Genomgång av real life cases, myndigheters sanktionsbeslut m.m.
 • Genomgång av nyheter inom penningtvättsområdet internationellt/EU och Sverige

Pris

Ord pris

12 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre

Kommande kurstillfällen

29-30 augusti
4-5 december

Varför delta på kursen?

 • Du lär dig om penningtvättsprocessen
 • Du lär dig hur du utför riskbedömningar
 • Du lär dig om monitoreringsverktyg för att upptäcka penningtvätt
 • Du får ta del av praktikfall samt nyheter inom ämnet

Kursledare

 • Thomas Grahn