Om LAS-dagen

Lagen om anställningsskydd (LAS) har gällt sedan 1974. Lagen reglerar en rättslig balans mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av maximal flexibilitet vad gäller anställningar och å andra sidan arbetstagarens intresse av maximal trygghet i en anställning. Genom åren har lagen ändrats på några få punkter, men i allt väsentligt och i sina grunddrag har lagen den konstruktion som gällde redan 1974. I mycket korta ordalag kan konstateras att lagen reglerar två typer av frågor.

  • Vilka olika former (tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning) kan ett anställningsavtal ha?
  • Under vilka förutsättningar (uppsägning, avskedande, vid pensionering eller genom avtal) kan ett anställningsavtal upphöra?

LAS-dagen handlar om att ”stämma av” anställningsskyddslagens innebörd och innehåll. Vad gäller idag? Tommy Iseskog, som deltog i lagstiftningsarbetet 1972 – 1974 och som följt tillämpningen av och kommenterat lagen alltsedan dess, tar på LAS-dagen upp de särskilt svåra frågorna rörande tillämpningen av lagen. Tommy reder också ut diverse “LAS-myter” (t ex att det är näst intill omöjligt att säga upp den som inte sköter sitt jobb) som odlats under decennier. Naturligtvis kommenterar han alla viktiga domar, hur rättspraxis har utvecklats och vad som kan tänkas i fråga om förändringar av lagen efter valet i september 2018.